Kiểm định MOET (Ministry of Education and Training)
Vào năm 2022, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đã tiến hành thực hiện đánh giá và đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục MOET (Ministry of Education and Training) của Bộ GD-ĐT