Đối với sinh viên đại học Quốc Tế, thực tập là một phần không thể thiếu để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

Quá trình thực tập của một sinh viên IU bao gồm:

Quá trình thực tập được đánh giá dựa trên báo cáo thực tập, điểm trình bày và của người hướng dẫn ở cơ sở. Sinh viên phải đạt ít nhất 50/100 điểm trung bình của môn học thì mới được tính là qua môn. 

Các biểu mẫu và quy trình đi thực tập: TẠI ĐÂY