1. HỌC BỔNG TUYỂN SINH

     1.1. Số suất học bổng

– Số suất học bổng: 8% chỉ tiêu từng ngành (tỷ lệ % suất học bổng toàn phần và bán phần sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định)

     1.2. Điều kiện xét học bổng

          1.2.1. Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 1 và 2

– Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm cụ thể như sau:

– Chương trình do Trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
     + Học bổng bán phần: ≥ 24
     + Học bổng toàn phần: ≥ 25

– Chương trình liên kết với Đại học Nottingham, Anh Quốc (2+2)
     + Học bổng bán phần: ≥ 24
     + Học bổng toàn phần: ≥ 25

          1.2.2. Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 3

– Học bổng toàn phần 4 năm: Giải Nhất HSG Quốc gia hoặc giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế.

– Học bổng toàn phần 3 năm: Giải Nhì HSG Quốc gia hoặc giải Khuyến khích Quốc tế.

– Học bổng toàn phần 2 năm: Giải Ba HSG Quốc gia

          1.2.3. Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 4

– Chương trình do Trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
     + Học bổng bán phần: ≥ 930
     + Học bổng toàn phần: ≥ 960

– Chương trình liên kết với Đại học Nottingham, Anh Quốc (2+2)
     + Học bổng bán phần: ≥ 930
     + Học bổng toàn phần: ≥ 960

          1.2.4. Điều kiện xét học bổng tuyển sinh cho phương thức 6 (xét điểm học bạ dành cho chương trình liên kết)

     + Học bổng bán phần: ≥ 24
     + Học bổng toàn phần: ≥ 25

     1.3. Điều kiện duy trì học bổng tuyển sinh

– Sinh viên phải đạt điểm trung bình các môn từ 50 điểm trở lên

– Điểm trung bình học kỳ phải từ 70/100 trở lên

 

2. Học bổng khuyến khích học tập

– Sinh viên được xét Học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả học tập mỗi học kỳ

– Số suất học bổng: 40 suất cho các học kỳ chính (15tr đồng/suất), 20 suất cho học kỳ hè (7.5tr đồng/suất)

– Tiêu chí xét học bổng:
     + Hoàn tất chương trình tiếng Anh AE1 tính đến học kỳ xem xét học bổng;
     + Không có môn học có điểm dưới 50 kể cả môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng;
     + Điểm trung bình học kỳ trên 70;
     + Số tín chỉ đăng ký tối thiểu; 14 tín chỉ trong học kỳ chính hoặc 6 tín chỉ trong học kỳ hè;
     + Số suất học bổng sẽ được cấp theo thứ tự từ cao đến thấp.

 

Tìm hiểu thêm thông tin về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Quốc Tế: Học bổng bậc đại học – Tuyển sinh HCMIU