Đối với sinh viên IUFT, sách và tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu bởi vì nó giúp sinh viên IUFT hiểu sâu hơn về bài giảng cũng như mở rộng thêm kiến thức. Do đó, bên cạnh các bài giảng, thầy cô cũng cung cấp các đầu sách và tạp chí khoa học hữu ích cho các bạn sinh viên. Các mục tài liệu tham khảo và sách được chia theo môn học bao gồm: 

Viết Báo cáo Khoa học và Thiết kế Thí nghiệm trong Khoa học Thực phẩm:
     + Oehlert, G. W. (2010). A First Course in Design and Analysis of Experiments. 

Độc tố học và An toàn Thực phẩm:
     + Shibamoto, T., Bjeldanes, L. F., & Taylor, S. (1993). Introduction to Food Toxicology. Academic Press.

Phân tích thực phẩm:
     + Nielsen, S. S. (Ed.). (2014). Food analysis (4. ed). Springer.

Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm:
     +Singh, R. P., & Heldman, D. R. (2009). Introduction to food engineering (4th ed). Elsevier/Academic Press.
     + Toledo, R. T. (2007). Fundamentals of food process engineering (3rd ed). Springer.

Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Thực phẩm:
     + Hubbard, M. R. (2003). Statistical quality control for the food industry (3rd ed). Kluwer/ Plenum Publ.
     + Vasconcellos, J. A. (2004). Quality assurance for the food industry: A practical approach. CRC Press.

Công nghệ Chế biến Sữa và Các sản phẩm sữa:
     + Le, T. T., Cabaltica, A. D. & Bui, V. M. (2014). Membrane Separations in Dairy Processing. Journal of Food Research and Technology, 02, 1-14.
     + Dewettinck, K., Le, T. T. (2011). Membrane Separations in Food Processing. In Alternatives to Conventional Food Processing (pp. 184-253).
     + Bylund G. & Tetra Pak Processing Systems AB. (2015). Dairy processing handbook (3. [rev.]). Tetra Pak Processing Systems AB.

Công nghệ Chế biến Lương thực:
     + Hoseney, R. C. (1986). Principles of cereal science and technology. American Association of Cereal Chemists.
     +
Owens, G. (2001). Cereals Processing Technology

Công nghệ Chế biến Chè, Cà phê và Cacao:
     + Minifie, B. W. (1989). Chocolate, cocoa, and confectionery: Science and Technology. 

Phân tích Cảm quan Thực phẩm:
     + Mason, R. (2002). Food 3007 and Food 7012. Sensory evaluation manual. 

Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị:
     + Earle, M., Earle, R., and Anderson, A. (2001). Food Product Development. CRC Press.
     + Earle, M., Earle, R. (1999). Creating New Foods: The Product Developer’s Guide. Chandos.
     + Grap, E., Saguy, and Graf, E. (1991). Food Product Development: From Concept to the Marketplace. Kluwer Academic Publishers
     + Fuller, G. 1994. New Food Products Development from Concept to Market Place. CRC Press.