1. Học bổng bậc thạc sĩ

– Học viên hoặc nghiên cứu sinh được miễn giảm học phí cho toàn khóa học tại Trường ĐHQT (không bao gồm khóa tiếng Anh tăng cường) theo một trong ba mức sau:
     + Mức 1: Miễn 100% học phí toàn khóa học
     + Mức 2: Miễn 50% học phí toàn khóa học
     +
Mức 3: Miễn 25% học phí toàn khóa học

     1.1. Điều kiện nhận học bổng

– Đối tượng: Tất cả học viên xét tuyển thẳng, xét tuyển các ngành đào tạo bằng tiếng Anh

– Số lượng cho mỗi ngành theo quyết định của Hội đồng Tuyển sinh dựa trên cân đối quỹ học bổng (tương đương 30% nguồn thu học phí).

 

Mức Mức 1 Mức 2 và 3
Điều kiện (đạt 1 trong các điều kiện sau) – Tốt nghiệp thủ khoa, đạt huy chương vàng/bạc hoặc GPA ≥ 90.
–  Là đồng tác giả của một bài báo tạp chí WoS/Scopus.
– Không yêu cầu.
Số lượng (dựa trên số học viên xét tuyển thẳng / xét tuyển có kết quả đạt) – Tối đa 20%
– Thứ tự ưu tiên: theo đề xuất của Tiểu ban chuyên môn (GPA; điểm chuẩn KH&CN, tốt nghiệp Trường ĐHQT). 
– Theo quyết định của Hội đồng Tuyển sinh dựa trên số lượng học bổng còn lại
– Thứ tự ưu tiên: theo đề xuất của Tiểu ban chuyên môn (GPA; điểm chuẩn KH&CN, tốt nghiệp Trường ĐHQT).

 

     1. 2. Điều kiện duy trì học bổng

– Học viên nhận học bổng sẽ được xem xét lại từng học kỳ, để duy trì học bổng, học viên cần đạt:
     + GPA của từng học kỳ ≥ 75/100, trong đó không có môn nào < 55/100, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và các mức học bổng nêu trên;
+
Học viên tham gia ít nhất một hoạt động quảng bá của ngành hoặc chia sẻ các thông tin liên quan đến ngành trên hệ thống mạng xã hội;
+
Học viên hoàn thành nhiệm vụ về thời gian làm việc tại Khoa/Trung tâm (nếu có).

 

2. Học bổng nghiên cứu khoa học sau khi kết thúc khóa học

– Đối tượng: Học viên học phương thức nghiên cứu đạt kết quả công bố khoa học tương đương theo thang điểm chuẩn KH&CN

Nếu học viên không thỏa điều kiện công bố khoa học, học viên sẽ được chuyển xuống nhận mức học bổng thấp hơn và hoàn trả lại phần học bổng chênh lệch.

 

Mức Mức 1 Mức 2 Mức 3
Điều kiện 1.0 điểm chuẩn KH&CN 0.5 điểm chuẩn KH&CN 0.25 điểm chuẩn KH&CN

 

3. Học bổng Khuyến khích học tập và Nghiên cứu khoa học

     3.1.  Học bổng Khuyến khích học tập

– Học bổng 25% học phí toàn học kỳ được cấp cho những học viên có kết quả học tập cao nhất trong học kỳ;

– Số lượng: 10% số lượng học viên đang theo học của khóa;

– Học viên vừa thỏa điều kiện nhận học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích sẽ nhận mức học bổng cao hơn;

– Điểm trung bình tích lũy trong học kỳ của học viên được xét học bổng ≥ 80 và số tín chỉ đạt được trong học kỳ phải ≥ 10;

– Học bổng chỉ được cấp cho các học kỳ chính thức (không cấp cho thời gian gia hạn). Kết quả học kỳ hè được tính chung với học kỳ 2 của năm.

     3.2.  Học bổng Nghiên cứu khoa học

Đối tượng: Học viên có năng lực nghiên cứu khoa học tốt (ưu tiên những ứng viên đã có công bố khoa học).

Điều kiện: Cam kết tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia vào 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia (ĐHQG) trở lên của Khoa/Trung tâm.

Quyền lợi: Được xét tuyển làm trợ lý nghiên cứu và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí từ nhà trường là 3.5 triệu/tháng và chi phí thêm 1.5 triệu/tháng từ giảng viên hướng dẫn.

Số lượng: 5

– Học viên đã có công bố khoa học sẽ được ưu tiên xét học bổng, học bổng được xét ưu tiên theo vai trò tác giả (tác giả chính, tác giả liên hệ, đồng tác giả…)

 

Tìm hiểu thêm thông tin học bổng bậc cao học tại Trường Đại học Quốc Tế: Học bổng cao học – Phòng Đào tạo Sau Đại học