Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Phân tích và Nghiên cứu liên ngành Hóa, Thực phẩm và Môi trường

 

m tắt hướng phục vụ nghiên cứu:
     + Nghiên cứu liên ngành về Khoa học sự sống
     + Nghiên cứu liên ngành Công nghệ Thực phẩm và Môi trường
     + Nghiên cứu liên ngành đáp ứng vấn đề biến đổi khí hậu
     + Nghiên cứu liên ngành Hóa học và Môi trường

 

Các thiết bị nghiên cứu và giảng dạy:
     + Hệ thống sắc ký khí khối phổ ba lần tứ cực (GC – MS/MS) ghép với hệ thống tiêm mẫu tự động không gian hơi
     + Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép khối phổ ba lần tứ cực UPLC-MS/MS
     + Thiết bị làm giàu mẫu cho phân tích sắc ký khí
     + Hệ thống sắc ký thẩm thấu gel (GPC)
     + Máy sấy đông khô
     + Máy cô quay chân không

 

Thông tin liên hệ:
     + Giảng viên phụ trách: GS. TS Phạm Văn Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khoa học
+ Địa điểm: Tầng 1, Khu C, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
     + Điện thoại: (84)283 3724 4270
     + Email: lcfera@hcmiu.edu.vn